phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Niagara
ช่วยด้วย!! น้ำตกไหลแรงมากเรือใกล้จะตกแล้ว แล้วจะทำอย่างไรดีกับเพชรที่เก็บมา ... เมื่อเจอสถานการณ์อย่างนี้ เด็กๆ จะได้ลุ้น ได้ฝึกกับการจัดการ วางแผน ต้องใช้ทักษะในการประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา