phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Toys
Shashawa
เกมความเร็วที่กระตุ้นประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเคลื่อนไหวมือ ต้องฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่ในเกม ห้ามคลาดสายตาเป็นอันขาด ไม่งั้นสัตว์ของคุณอาจจะขาดน้ำได้