phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Concept / About us
เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างคือ บทเรียน สมัยนี้สอนจากการพูดไม่พอแล้ว

Course
เราจัดกิจกรรมสำหรับ 4 ขวบขึ้นไป เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสนุก
และฝึกฝนกระบวนการคิด สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการเล่น
เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว และรู้จักเพื่อนบนพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน
YS Gallery
มาชมว่าเด็กวัยซนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างไร ^___^
Bakery Shop